Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu đất bị thiệt hại thì được bồi thường. Trong đó, bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất được quy định cụ thể trong Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Hãy cùng Viện tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 88, Luật đất đai năm 2013 quy định có hai nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất như sau :

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức; hộ gia đình; cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất; kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

>>>Xem thêm: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 89, Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình; cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở; công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở; công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở; công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ; hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Khoản này được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau :

[ Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà; công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc bồi thường đối với nhà; công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Mức bồi thường nhà; công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà; công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà; công trình đó.

Giá trị hiện có của nhà; công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà; công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà; công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà; công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà; công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà công trình bị thiệt hại.

b) Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt=G1-(G1/T)xT1

Trong đó:

– Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

– G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

– T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

– T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

c) Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

d) Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.]

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ theo Điều 90, Luật đất đai năm 2013 quy định về việc bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng 

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm; mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển; phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức; hộ gia đình; cá nhân trồng; quản lý; chăm sóc; bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý; chăm sóc; bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản 

a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

>>>Tham khảo bài viết: Quy định về thời hạn sử dụng đất theo pháp luật hiện hành.

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 91, Luật đất đai năm 2013 quy định về bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ; di chuyển; lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc; dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này.

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

Điều 92 Luật đất đai năm 2013 quy định một số trường hợp sau đây không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này cụ thể như sau:

+ Thu hồi đất do sử dụng không đúng mục đích của Nhà nước;

+ Người sử dụng cố ý hủy hoại đất;

+ Giao, chuyển nhượng, tặng cho không đúng quy định pháp luật;

+ Đất được giao cho quản lý nhưng bị lấn chiếm;

+ Đất không được chuyển quyền sử dụng mà người sử dụng thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm;

+ Đất được Nhà nước giao; hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 12 tháng liên tục; hoặc chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao phải đưa vào sử dụng;

+ Cá nhân sử dụng đất chết không có người thừa kế;

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không gia hạn.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật; hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

>>>Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thật sự cần thiết?

Trên đây là những quy định về bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất mà Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản muốn gửi tới quý Anh/Chị và các bạn. Hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích khi hoạt động lĩnh vực bất động sản mà quý bạn đọc đang tìm hiểu.

 

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment