Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS tại Kon Tum 2022

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản đợt 1 năm 2022.

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đống sản; Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 17/6/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022.

Thông Báo Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới BĐS Tại Kon Tum 2022 Min

Thông Báo Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới BĐS Tại Kon Tum 2022

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 thông báo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 và đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD (Đính kèm danh sách và số báo danh của 119 cá nhân đủ điều kiện dự thi).

II. HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

1. Hình thức thi: – Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm 02 phần:
+ Phần kiến thức cơ sở: Thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 120 phút. + Phần kiến thức chuyên môn: Thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 120
phút.
– Đối với các trường hợp thi sát hạch cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn thì sát hạch phần kiến thức cơ sở. Thời gian làm bài thi: 120 phút 2. Thời gian thi: Thứ 7, ngày 24/12/2022; thi trong buổi sáng: – Thời gian làm bài theo quy định: 120 phút/môn, thi 2 môn 240 phút. – Buổi sáng: từ 07h00’ đến 12h00’. Trong đó: + Từ 07h00’ đến 08h00’: ổn định tổ chức và phổ biến quy chế thi. + Từ 08h00’ đến 12h00’: thời gian làm bài thi. 3. Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH

– Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15phút. – Thí sinh khi dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân theo hồ sơ đăng ký dự thi để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. – Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 thông báo để các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi được biết và tham gia dự thi theo quy định./.