Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất, giai đoạn 2020 -2024

Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất, giai đoạn 2020 -2024

      Ngày 19/12/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất mới cho giai đoạn 2020-2024. Đây là cơ sở để các tỉnh, TP đưa ra khung giá đất riêng cho từng địa phương. Theo Nghị định, UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương, được quy định mức giá tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất đã ban hành.

Khung giá đất mới được xây dựng theo 2 nhóm:
– Nhóm đất phi nông nghiệp

 • Khung giá đất trong cây hằng năm gồm đất trong lúa và đất trồng cây hằng năm khác.
 • Khung giá đất trồng cây lâu năm.
 • Khung giá đất rừng sản xuất.
 • khung giá đất nuôi trồng thủy sản.
 • khung giá đất làm muối.

– Nhóm đất nông nghiệp:

 • Khung giá đất tại nông thôn.
 • Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
 • Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
 • Khung giá đất tại đô thị.
 • Khung giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị.
 • Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị.

   Ngoài ra nghị định cũng quy định khung giá đất cho 7 vùng kinh tế 

Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết