Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định

Quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán phân chia đất đai về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu – xã hội. Còn kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoach sử dụng đất được quy định như nào? Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch đất như thế nào?

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 35, Luật đất đai năm 2013 được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất

Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy định quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

 1. Khi lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.
 2. Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
 3. Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
 4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu.
 5. Nội dung phân bổ và sử dụng đất cần phải có sự thống nhất trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Nguyen Tac Lap Quy Hoach Ke Hoach Su Dung Dat

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc kế hoạch sử dụng đất

Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 1. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.
 3. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
 4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 5. Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Đọc thêm bài viết: Những quy định chung về người sử dụng đất

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 36 Luật đất đai 2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 như sau:

a) Quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

b) Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

c) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

d) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

đ) Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng.

e) Quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Đối với cấp tỉnh phương pháp án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đấ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là một nội dung của quy hoạch cấp tỉnh.

a) Kế hoạch sử  dụng đất bao gồm:

b) Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

c) Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

d) Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

đ) Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

e) Kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Lap Quy Hoach Ke Hoach Su Dung Dat

Thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định theo Điều 37, Luật đất đai năm 2013

Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 37, Luật đất đai năm 2013 sửa đổi tại Khoản 1 điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định như sau:

 1. Thời kì quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.
 2. Thời kì kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm còn kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Như vậy, nguyên tắc, thời kỳ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đều được quy định rõ trong pháp luật quốc gia Việt nam. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý Anh/Chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment