Quản lý sàn bất động sản

TRI.EDU.VN_Chien Luoc Phat Trien Nganh Xay Dung 2023 2024

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045 đã được TTCP ban hành, với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng lưu ý là những nội dung định hướng về nhà ở và thị trường BDS

Đọc tiếp