Quyết định điều chỉnh giá đất của Đà Nẵng năm 2019

Quyết định điều chỉnh giá đất của Đà Nẵng năm 2019

   Ngày 31/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về vệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng; đồng thời quy định khung giá đất Đà Nẵng năm 2019. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/2/2019.

Chi tiết: xem tại đây