Pháp luật về chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng ,cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Hoạt động này cần tuân thủ những nguyên tắc riêng và có quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên. Cụ thể như thế nào mời các Anh/Chị cùng theo dõi qua bài viết sau của Viện .

Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Điều 37, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Luật này.
 2. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.
cho thuê lại quyền sử dụng đất

Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 38, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra.
 4. Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 5. Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 39, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 2. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.
 4. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
cho thuê lại quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

>>>Xem thêm: Quy định về mua bán nhà, công trình xây dựng.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 40, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng.
 2. Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 3. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra.
 5. Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 41, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng.
 3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 5. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
cho thuê lại quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất.

Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Điều 42, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.
 4. Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.
 5. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Điều 43, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.
 4. Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.
 5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 6. Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.
 7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
cho thuê lại quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất.

>>>Tham khảo bài viết: Rủi ro pháp lý khi đầu tư dự án bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất.

Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất

Điều 44, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.
 2. Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.
 4. Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.
 5. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Điều 45, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.
 2. Không được hủy hoại đất.
 3. Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.
 5. Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Điều 46, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê lại, bên thuê lại quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các Điều 42, 43, 44 và 45 của Luật này.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Điều 47, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội dung chính sau đây:

 1. Tên, địa chỉ của các bên;
 2. Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 3. Thời hạn sử dụng đất;
 4. Giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 5. Phương thức và thời hạn thanh toán;
 6. Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;
 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 8. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);
 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 10. Phạt vi phạm hợp đồng;
 11. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;
 12. Giải quyết tranh chấp;
 13. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.

Trên đây là những quy định về hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất . Hi vọng những thông tin mà Viện mang lại sẽ giúp ích cho quá trình kinh doanh lĩnh vực bất động sản của các Anh/Chị và bạn đọc.

>>> Xem thêm: Xử phạt hành chính khi vi phạm quy định trong kinh doanh bất động sản.