Kiến thức mua bán nhà công trình xây dựng căn bản

1. Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng. 

Điều 19, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau: 

 1. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. 
 2. Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 
 3. a) Phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu; 
 4. b) Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất. 
 5. Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
 6. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng. 5. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán 

Bảo Hành Công Trình Xây Dựng, Nhà đã Bán Min

Bảo Hành Công Trình Xây Dựng, Nhà đã Bán

Điều 20, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau: 

 1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng.      
 2. Thời hạn bảo hành nhà, công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở; trường hợp đã hết thời hạn bảo hành thì do các bên thỏa thuận. 

3. Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng

Quyền Của Bên Bán Nhà, Công Trình Xây Dựng Min

Quyền Của Bên Bán Nhà, Công Trình Xây Dựng

 Điều 21, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau: 

 1. Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
 2. Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
 3. Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận. 4. Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 
 4. Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra. 
 5. Các quyền khác trong hợp đồng. 

4. Nghĩa vụ bên bán nhà, công trình xây dựng 

Điều 22, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định: 

 1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có). 
 2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua. 
 3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. 
 4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các Điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
 5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 
 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 
 8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

5. Nghĩa vụ của bên mua nhà công trình xây dựng 

Nghĩa Vụ Của Bên Mua Nhà Công Trình Xây Dựng Min

Nghĩa Vụ Của Bên Mua Nhà Công Trình Xây Dựng

Điều 24, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau: 

 1. Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng. 
 2. Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng. 
 3. Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
 4. Trong trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực. 
 5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 
 6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.