Hợp Đồng Mua Bán, Thuê Mua Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định nhà ở hình thành trong tương lai là dạng nhà ở đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Việc người mua muốn mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được tiến hành thông qua việc chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước đó với chủ đầu tư. Vậy điều kiện chuyển nhượng hợp đồng là gì? Hãy cùng Viện T.R.I tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây.

Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là sự thoả thuận giữa các bên về việc mua bán nhà chưa có có vào thời điểm hợp đồng được giao kết. Tại thời điểm giao kết hợp đồng, việc phát triển nhà ở thương mại chưa được hoàn thành hoặc nhà ở riêng lẻ của cá nhân, gia đình chưa được xây dựng hoặc xây dựng chưa xong.

nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Đọc thêm bài viết: Quy định về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

nhà ở hình thành trong tương lai

Quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xây dựng trong tương lai

Điều 10, 11 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định như sau:

1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

nhà ở sẽ hình thành trong tương lai

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở được hình thành trong tương lai:

Điều 11, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã ký lần đầu với bên cho thuê mua (bản chính);

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua (bản chính).

Trên đây là những quy định về việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Hy vọng bài viết đã mang đến anh/chị những thông tin hữu ích. Hãy theo dõi Viện T.R.I tại đây để cập nhật những thông tin về pháp luật bất động sản.