Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Những năm qua, công tác quản lý đất đai có những tiến bộ đáng kể, trong đó quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một công cụ quan trọng, góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo phát triển bền vững. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nằm trong hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vậy pháp luật quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào. Bài viết dưới đây của Viện sẽ cung cấp thông tin cần thiết về vấn đề này cho quý anh/chị và bạn đọc.

Khái quát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Trên nguyên tắc quy định của luật, người sử dụng đất, cơ quan quản lý về đất đai phải thực hiện việc sử dụng, quản lý theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và có hiệu lực thi hành. Do đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được lập, công bố, thực hiện theo quy trình luật định. Đặc biệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là bản quy hoạch kế hoạch chi tiết nhất, phù hợp với từng đơn vị hành chính cấp huyện.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định cụ thể tại Điều 40, Luật Đất đai 2013 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

a) Quy hoạch tỉnh;

b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước;

d) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;

đ) Định mức sử dụng đất;

e) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

>>>Xem thêm: Quy định về thời hạn sử dụng đất theo pháp luật hiện hành.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm các nội dung sau:

a) Định hướng sử dụng đất 10 năm;

b) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;

c) Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

d) Xác định diện tích các loại đất đã xác định tại điểm b Khoản này đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

đ) Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật này thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

>>>Tham khảo bài viết: Pháp luật về chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện dựa trên các căn cứ sau:

a) Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

b) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

c) Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;

d) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

b) Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch;

c) Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

d) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

đ) Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật này thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

e) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất mà không cần lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

– Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

– Trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh thì phải Điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Trên đây là những quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện mà Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản muốn gửi tới quý Anh/Chị và các bạn. Hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích cho lĩnh vực bất động sản mà quý bạn đọc đang tìm hiểu.