Quy Trình Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Bị Mất

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra như thế nào? Khi mất giấy chứng nhận thì người sử dụng đất cần liên hệ cơ quan nào và chuẩn bị thủ tục ra sao? Hãy cùng Viện T.R.I theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm lời giải đáp.

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện trong trường hợp sổ đỏ bị làm mất, thất lạc. Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định: “ Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.” 

Như vậy: Người làm mất sổ đỏ sẽ chỉ được cấp lại sổ nếu là trường hợp bị mất và người có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở đề nghị cấp lại cũng như thực hiện các thủ tục cấp lại sổ đỏ theo quy định.

cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất 

Căn cứ theo Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

– Đối với địa phương đã có Văn phòng đăng ký đất đai: Thẩm quyền giải quyết thuộc về Sở tài nguyên môi trường thông qua Văn phòng đăng ký đất đai.

– Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về :

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  2.  Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng đất

Căn cứ vào Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về “Cấp lại Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất”; trình tự cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất được tiến hành như sau:

Bước 1

– Hộ gia đình và cá nhân; cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

– Tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài; cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài; cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất

Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này. Sau đó ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất; đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4

Nhận kết quả: Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp; hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng đất 

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất bị mất bao gồm các giấy tờ sau :

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT “Quy định về hồ sơ địa chính”.

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

– Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức; cơ sở tôn giáo; cá nhân nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

– Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai; hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

>>>Xem thêm: Những thay đổi về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản năm 2022.

cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là quy trình cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc, anh/chị có thể liên hệ với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản qua hotline 0859.143.143 để được giải đáp.