Thư Viện Pháp Luật

TRI.EDU.VN_Du Thao Cac Nghi Dinh Huong Dan Thi Hanh Luat Nha O 2023 1

DỰ THẢO CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở 2023

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6. Theo đó, trong năm 2024, các cơ quan có nhiệm vụ chủ trì xây dựng 6 Nghị định, Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2025).

Đọc tiếp
TRI.EDU.VN_Chien Luoc Phat Trien Nganh Xay Dung 2023 2024

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045 đã được TTCP ban hành, với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng lưu ý là những nội dung định hướng về nhà ở và thị trường BDS

Đọc tiếp