Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Lai Châu

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Lai Châu

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lai Châu ra quyết định Số:23/2018/QĐ-UBND bổ sung, thay đổi quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp tai Lai ChâuDiện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp tai Lai Châu

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp

– Đối với khu vực nông thôn (xã).

Trường hợp thửa đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác) được quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp thì sau khi tách thửa, các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

  • Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm khác là 1.000 m2;
  • Đất trồng cây lâu năm là 2.000 m2;
  • Đất nông nghiệp khác là 3.000 m2; 
  • Đất rừng sản xuất là 3.000 m2.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp thì sau khi tách thửa, các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

  • Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm khác là 300 m2;
  • Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác là 1.000 m2;
  • Đất rừng sản xuấtlà 3.000 m2.

– Đối với khu vực đô thị (phường, thị trấn)

Sau khi tách thửa, các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau: 

  • Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản là 300 m2; 
  • Đất rừng sản xuất là 3.000 m2.

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp đã được quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị) là đất ở mà việc tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để hình thành thửa đất ở gắn liền với thửa đất nông nghiệp còn lại hoặc hình thành các thửa đất ở thì điều kiện, diện tích đất nông nghiệp được tách thửa phải đáp ứng đủ điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBNDngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (sau đây gọi là Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND). Trường hợp thửa đất nông nghiệp sau khi chia tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng đồng thời hợp với thửa đất khác để hình thành thửa đất mới mà đảm bảo về diện tích tối thiểu được tách thửa theo từng loại đất quy định tại Quyết định này thì được phép tách thửa.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để chuyển sang đất ở và các trường hợp không được tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Đối với khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt thì điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa phải đáp ứng đủ điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND.

– Các trường hợp không được tách thửa

Không đảm bảo điều kiện theo quy định. 

Toàn bộ thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;

Toàn bộ thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất xin tách thửa chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt.

Không cho phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang sử dụng vào mục đích khác mà thửa đất hoặc một phần thửa đất xin tách thửa không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt và điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định.

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.