Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Sơn La mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Sơn La mơi nhất

Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sơn La ra quyết định Số:23/2018/QĐ-UBND bổ sung, thay đổi quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Sơn LaDiện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Sơn La

Đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác:

  • Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1.000 m2 trở lên.
  • Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên.

Đất nuôi trồng thủy sản:

  • Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 200 m2 trở lên
  • Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 300 m2 trở lên

Đất trồng cây lâu năm:

  • Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên.
  • Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 5.000 m2 trở lên.

Đất trồng rừng sản xuất:

  • Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1 ha trở lên.
  • Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 3 ha trở lên.

Điều kiện tách thửa tỉnh Sơn La đối với đất nông nghiệp là đất vườn liền kề với đất ở

Khi người sử dụng đất muốn tách thửa đất vườn gắn liền với đất ở để làm đất ở thì phải thực thiện các thủ tục

Tiến hành thủ tục chuyển mục đích trước khi tách thửa hoặc đồng thời với thủ tục tách thửa. Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

Diện tích và kích thước cạnh thửa đất ở xin tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng diện tích và kích thước cạnh thửa đất tối thiểu quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định  02/2017/QĐ-UBND tỉnh Sơn la. 

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư (không phải là đất vườn ao liền kề với đất ở).

Khi người sử dụng đất xin tách thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư để làm đất ở thì đáp ứng điều kiện:

  • Mục đích sử dụng đất sau khi chuyển phải phù hợp với quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực đã có quy hoạch) hoặc phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt và diện tích, kích thước cạnh thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Sơn la.
  • Phải tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Trường hợp diện tích đất đã xây dựng các công trình lớn hơn diện tích đất xin chuyển mục đích thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích theo diện tích đất thực tế đã xây dựng

Trường hợp không đáp ứng điều kiện diện tích tách thửa tỉnh Sơn La nhưng vẫn được phép tách thửa

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất ở thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất ở khác liền kề để tạo thành thửa đất ở mới có diện tích và kích thước cạnh bằng hoặc lớn hơn diện tích và kích thước cạnh tối thiểu được tách thửa đối với đất ở thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận thửa đất ở mới.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.