Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Bắc Kạn mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Bắc Kạn mới nhất.

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh ra quyết định Số: 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của bản quy định ban hành kèm theo quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Bắc Kạn mới nhất.

Diện tích đất tối thiểu tách thửa tại Bắc Kạn

Theo Điều 11 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Bắc Kạn như sau:

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 30 (ba mươi) m2(không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi mà có độ dài tối thiểu là 03 (ba) m, đồng thời đáp ứng điều kiện: Thửa đất chia tách phải có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.

Đối với các lô đất thuộc khu dân cư mà quy hoạch chi tiết chia lô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không được phép tách, hợp thửa khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất ở thành thửa đất ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất ở đó với thửa đất ở khác liền kề để tạo thành thửa đất ở mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và được cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Nếu thửa đất ở đang sử dụng được hình thành trước ngày Quyết định 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực thi hành, có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.