Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Phú Thọ mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Phú Thọ mới nhất

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ ra quyết định Số: 12/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tại Phú ThọDiện tích tối thiểu tách thửa tại Phú Thọ

Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50 (năm mươi) mét vuông.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này đồng thời với việc xin được hợp các thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho thửa đất mới.

Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn mức quy định tại Khoản 1 Điều này do tách thửa từ trước ngày 13/6/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành) được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Các trường hợp không được phép tách thửa ở Phú Thọ:

Diện tích tách thửa nhỏ hơn 50 m2

Đất đã có quyết định thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Đất đang có tranh chấp

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.