NGÂN HÀNG ĐƯỢC QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BĐS LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ KỂ TỪ NGÀY 01/01/2025

NGÂN HÀNG ĐƯỢC QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BĐS LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ KỂ TỪ NGÀY 01/01/2025

TRI.EDU.VN_Ngan Hang Duoc Quyen Chuyen Nhuong Du An Bds La Tai San Dam Bao De Thu Hoi No Ke Tu Ngay 01.01.2025 2

 

 

I. Ngân hàng được quyền chuyển nhượng dự án BĐS là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ

Theo khoản 38 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
…..
38. Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.
…..

Căn cứ theo khoản 3 Điều 200 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về chuyển nhượng tài sản bảo đảm như sau:

Chuyển nhượng tài sản bảo đảm
….
3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan nhưng không phải áp dụng quy định về điều kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển nhượng dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, theo Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
3. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 của Luật này.

Như vậy, đối với các khoản nợ quá hạn có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản thì ngân hàng được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đấy theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan nhưng không cần áp dụng quy định về điều kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển nhượng dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản để thu hồi nợ.

Ngoài ra, nội dung này là một trong các quy định mới tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được áp dụng kể từ ngày 01/07/2024.

 

II. Xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thứ tự ưu tiên nào?

Theo quy định Điều 199 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, việc xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

[1] Chi phí bảo quản tài sản bảo đảm;.

[2] Chi phí thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

[3] Án phí của bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

[4ư Khoản thuế, lệ phí trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm đó gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

[5] Nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ.

[6] Nghĩa vụ khác không có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

*Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Trên đây là thông tin về Ngân hàng được quyền chuyển nhượng dự án BĐS là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ kể từ ngày 01/01/2025 theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 mới nhất.

Đăng ký ÔN THI để hệ thống hóa kiến thức: Liên hệ 0859.143.143
Khóa học KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ NGHỀ MÔI GIỚI: Liên hệ 0859.143.143
Danh sách các khóa học của Viện: https://tri.edu.vn/khoa-hoc-bat-dong-san/
Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0859.143.143 để đăng ký ngay hôm nay!

===================================

𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐕𝐀̀ Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐁𝐀̂́𝐓 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍
Trường Đào Tạo Chuyên Gia Bất Động Sản
T.ư v.ấn qua za.lo : https://zalo.me/0859143143
T.ư v.ấn qua Me.ss: https://m.me/www.tri.edu.vn
Hotline: 0859.143.143 website: www.tri.edu.vn