PGS.TS.PhamTheAnh_AVT3

PGS.TS. PHẠM THẾ ANH

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược BĐS - Tập đoàn Vingroup. Trưởng khoa kinh tế học, Đại học kinh tế Quốc dân.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm tăng trưởng kinh tế, giá cả, tài chính công và các chính sách kinh tế vĩ mô.
 • Giảng dạy các môn học Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế lượng Vĩ mô ở các cấp bậc đại học và sau đại học tại Đại học kinh tế Quốc dân.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Hiện tại, PGS Phạm Thế Anh là Trưởng Khoa Kinh tế học, giảng dạy các môn học Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế lượng Vĩ mô ở các cấp bậc đại học và sau đại học tại Đại học kinh tế Quốc dân.
 • Các vị trí thực tiễn từng trải qua của chuyên gia:
 • Giám đốc trung tâm nghiên cứu Chiến lược Bất động sản thuộc Tập đoàn VinGroup.
 • Giám đốc Khối Nghiên cứu kiêm Kinh tế trưởng Công ty Chứng Khoán MBS.
 • Thành viên nhóm tư vấn chính sách của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Tài chính;
 • Chuyên gia tư vấn Kinh tế cao cấp của Ủy ban Kinh tế Quốc Hội,…
 • Kinh tế Trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR);
 • Kinh tế Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (VESS)
 • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • PGS.TS. Phạm Thế Anh nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế tại Trường Đại học Tổng hợp Manchester, Anh quốc.
 • Ông từng tham gia các chương trình trao đổi nghiên cứu tại ĐH Columbia và Baltimore, Hoa kỳ.