GV_DoVanDung_Avt3

ThS. ĐỖ VĂN DŨNG

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong Lập, đánh giá khả thi dự án BĐS tại các tập đoàn BĐS hàng đầu Việt Nam

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên gia đào tạo:

  • Lập, đánh giá khả thi dự án BĐS
  • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án BĐS
  • Phân tích hiệu quả dự án BĐS

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Chuyên gia Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Phân tích hiệu quả dự án với nhiều dự án quy mô lớn tại các Công ty/Tập đoàn BĐS hàng đầu Việt Nam.
  • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác Lập, đánh giá khả thi dự án BĐS
  • Là nhà tư vấn, thành viên ban thẩm định cho nhiều chủ đầu tư BĐS lớn trong công tác đánh giá khả thi, tiền khả thi các dự án BĐS

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Thạc sỹ Kinh tế xây dựng