TS Lam Huyen

TS.LÂM HUYỀN

Tiến sĩ kinh tế, HLV thẩm định giá BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Giảng dạy môn học nguyên lý thẩm định giá; thẩm định giá bất động sản; thẩm định giá máy thiết bị và tài sản vô hình; thẩm định giá doanh nghiệp.
  • Tiến sĩ kinh tế

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • GIảng viên chính Bộ môn Định giá Tài sản- Khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chính.
  • Cofounder Viện Quản trị số;
  • Cofounder Sàn giao dịch BĐS;
  • Thẩm định viên về giá- Chuyên gia tư vấn- Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín;
  • Chủ nhiệm CLB Thẩm định giá & Kinh doanh BĐS Học viện Tài chính
  • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Tiến sĩ kinh tế.