Team

Tien Si Diep Gia Hoang

TS. Diệp Gia Hoàng

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia huấn luyện Giám đốc sàn giao dịch BĐS, chuyên viên tư vấn BĐS cao cấp, môi giới BĐS, đầu tư BĐS

Đọc tiếp